MENU

Mogelijke gevolgen van de Brexit

Bij alle communicatie komt taal aan de orde. Dat is ons specialisme. Vertalingen en vertolkingen al dan niet voorzien van beëdigingsverklaringen, zijn vakwerk. Belangrijke officiële documenten zijn niet zomaar met een vertaaltool correct en veilig te vertalen. Dat kan leiden tot miscommunicatie met alle, soms financiële schade tot gevolg. Wij hebben ons verdiept in de regelgeving rondom de Brexit om goed voorbereid te zijn op veranderingen in ons vakgebied.

Bij veel mensen rijst de vraag wat de mogelijke gevolgen van de Brexit zijn voor hun bedrijf en producten. In dit artikel gaan wij dieper in op deze Brexit gerelateerde onderwerpen:

  • keurmerken en certificaten
  • productaansprakelijkheid
  • douaneformaliteiten
  • wet- en regelgeving bij import, export en intellectuele eigendomsrechten

 

Keurmerken en certificaten

Voordat een product op de Europese markt gebracht mag worden moet het voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen. Sommige producten moeten worden voorzien van certificaten of keurmerken. Bijvoorbeeld bij voedselproducten en medicijnen. Producten die momenteel in het Verenigd Koninkrijk worden gefabriceerd hebben die keurmerken al. Na de Brexit (ook in het geval van een Brexit-deal) geldt dat de keurmerken uit het Verenigd Koninkrijk in principe niet meer erkend worden door de Europese Unie. Er bestaat grote kans dat verschillen zullen ontstaan in producten voor gebruik binnen de Europese Unie en voor producten binnen het Verenigd Koninkrijk. De verplichting om goedgekeurde of gecertificeerde producten te leveren vanuit het Verenigd Koninkrijk rust op de eerste importeur in de Europese Unie. Informatie van de fabrikant is dan niet meer voldoende. De importeur moet zelf onderzoek doen en het product laten keuren. Informeer op tijd welke consequenties deze nieuwe wetgeving oplegt aan importeurs.  

Productaansprakelijkheid

De Brexit brengt ook veranderingen met zich mee ten aanzien van aansprakelijkheid. Op grond van de wet is de fabrikant van een product aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan een product. Wanneer deze fabrikant echter buiten de Europese Unie is gevestigd, dan is de eerste importeur binnen de Europese Unie verantwoordelijk voor deze schade. Dat brengt risico’s met zich mee. Dekt de bestaande verzekering deze schade? Kan deze schade op de fabrikant of leverancier in het Verenigd Koninkrijk verhaald worden? De Brexit zal het aanzienlijk moeilijker maken om (juridische) gelijk te halen in het Verenigd Koninkrijk. Voorkom problemen door tijdig advies in te winnen over de consequenties van Brexit.

Douaneformaliteiten

Doordat het Verenigd Koninkrijk, ook in het geval van een soft Brexit deal, uit de douane-unie stapt zullen er weer grenscontroles gaan plaatsvinden. Deze controles kunnen vertragingen opleveren waardoor producten soms pas dagen later geleverd worden. Spreek van te voren af met leveranciers of kopers (in het VK) voor wiens rekening deze vertraging komt. Maak ook duidelijke afspraken over kosten van formaliteiten zoals invoerheffingen.

Pas tijdig de algemene voorwaarden aan om risico op aansprakelijkheid door de Brexit te voorkomen. Dit kan voorbeeld door een bepaling in de algemene voorwaarden op te nemen zoals deze: “Een vertraging in de levering die het gevolg is van gewijzigde douaneformaliteiten (ten gevolge van de Brexit) zal geen toerekenbaar tekortschieten van (naam gebruiker) opleveren en geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding (naam gebruiker) is gerechtigd de kosten van douaneformaliteiten en eventuele invoerrechten (als gevolg van de Brexit) aan (koper) in rekening te brengen.”

Import, export en intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten spelen een grote rol bij de import van goederen vanuit landen aangesloten bij de Europese Economische Ruimte (EER). Dit geldt ook voor de export van goederen naar het VK.

Onder intellectuele eigendomsrechten (ie) verstaan we:

  • auteursrechten
  • merkenrechten
  • modellenrechten

 

Wat betekent uitputting ?

Intellectuele eigendomsrechten kunnen uitgeput raken. Wanneer een product met daarop (bijvoorbeeld) een merkteken rechtmatig binnen de EER op de markt is gebracht, is het merkenrecht uitgeput. Dat betekent dat het merkenrecht ‘uitgewerkt’ is en het vrij verhandeld kan worden. De rechthebbende kan zich niet verzetten tegen verdere verhandeling van die producten. Dit geldt alleen als het product binnen de EER met toestemming van de rechthebbende op de markt gebracht is.

Parallelimport

Er is een levendige handel in merkproducten van buiten de EER. Dit noemt men ook wel parallelimport. Het gaat dan om ‘echte’ producten die van buiten de EER worden geïmporteerd omdat ze daar bijvoorbeeld goedkoper zijn. Rechthebbenden controleren scherp op deze parallelimport en treden hier vaak tegen op. Parallelimport komt veel voor onder dranken zoals Red Bull en Corona, maar ook bij gereedschappen van Black & Decker, Durex condooms en zelfs kattenvoer van Whiskas.

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor het exporteren naar het VK? Een interessante vraag voor goederen waarop ie-rechten rusten. In de draft agreement wordt vakkundig om de hete brij heen gedraaid. Zo staat daarin dat ie-rechten die uitgeput waren voor de Brexit, ook daarna uitgeput blijven. Maar wat gebeurt er met ie-rechten die daarna uitgeput raken? Daarover is nog geen duidelijkheid.

Het VK kan verschillende keuzes maken:

  • een systeem van nationale uitputting
  • internationale uitputting
  • een tussenvorm (regionale uitputting)

 

Klaar voor de Brexit?

Niemand weet wat er uit de EU of VK hoed aan maatregelen en wetgeving getoverd gaat worden. Wij hebben ons alvast goed laten adviseren om goed voorbereid te zijn op de Brexit. De KvK en de RVO kunnen daarbij helpen. De RVO vergoedt via een Brexit-voucher een deel van de kosten.

Wij zijn klaar voor de Brexit! Jullie ook?

Sabine Tollenaar & Judith Hilbrink (accountmanagers)

Pim Hilbrink (directeur)

Naar het overzicht