MENU

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Translations Vertaalbureau

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan:

Translations Vertaalbureau, een handelsnaam van:

Holland Translating Service  B.V. gevestigd te: Brinklaan 143, 1404 GD  Bussum, Nederland

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij het vertaalbureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

1.2 De rechtsbetrekkingen betreffen de door het vertaalbureau te verrichten werkzaamheden zoals vertalingen, beëdigde vertalingen, tolkwerk en het verzorgen van daarmee samenhangende documenten, waaronder medische en juridische stukken.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door het vertaalbureau zijn bevestigd.

Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven of offertes van het vertaalbureau zijn vrijblijvend.

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden veranderd indien het vertaalbureau vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van het vertaalbureau of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door het vertaalbureau van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Mondelinge aanvaardingen worden door het vertaalbureau te allen tijde schriftelijk bevestigd.  

2.4 Bij de totstandkoming van de overeenkomst zoals beschreven in artikel 2.3  wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de algemene voorwaarden.  

2.5 Het vertaalbureau mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het vertaalbureau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het vertaalbureau zijn verstrekt.

2.6 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of medewerkers van het vertaalbureau binden het vertaalbureau pas nadat het vertaalbureau deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2.7 Indien het vertaalbureau er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is het vertaalbureau gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

Artikel 3 - Wijziging en annulering van opdrachten

3.1  Als de opdrachtgever wijzigingen of toevoegingen in de opdracht aanbrengt, nadat een overeenkomst van kracht werd en als deze wijzigingen en/of toevoegingen niet beperkt zijn in omvang, dan behoudt het vertaalbureau zich het recht voor om levertijd en/of vergoeding aan te passen ten aanzien van de gewijzigde aard van de opdracht. Het vertaalbureau zal eenzijdig beslissen of een wijziging en/of toevoeging al dan niet beperkt van omvang is. Voordat de gewijzigde opdracht wordt uitgevoerd zal het vertaalbureau van de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de gewijzigde voorwaarden ontvangen.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het vertaalbureau stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

3.3 Indien de opdrachtgever een opdracht annuleert nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zal de opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding betalen, tenzij anders is overeengekomen met het vertaalbureau. Het vertaalbureau zal het reeds uitgevoerde werk aan de opdrachtgever leveren.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het vertaalbureau te vertalen of bewerken tekst(en).

4.2 Het vertaalbureau behandelt alle informatie en opdrachten die zij van de opdrachtgever ontvangt als vertrouwelijk zijnde en zij legt haar eigen dan wel externe vertaler/tolk dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid op.

4.3 Het vertaalbureau is gemachtigd om externe vertalers/tolken voor de uitvoering van een opdracht in te zetten. Het vertaalbureau is ten aanzien van de opdrachtgever verantwoordelijk voor het werk van de vertaler/tolk, in dezelfde mate als opdrachten die door het vertaalbureau zelf zijn uitgevoerd.

4.4 In verband met vertaalopdrachten is de opdrachtgever verplicht om alle nodige en relevante informatie aan het vertaalbureau te verstrekken met betrekking tot de te vertalen tekst, inclusief de te gebruiken specifieke terminologie. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de volledigheid en voldoende omschrijving betreffende de opdracht ten aanzien van het vertaalbureau. Verzending van genoemde informatie geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 - Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1 Het vertaalbureau zal zich houden aan de overeengekomen leverings- termijn(en), onder voorbehoud van gevallen waarin het vertaalbureau op het uitgangsmateriaal van de opdrachtgever moet wachten vanwege niet tijdige aanlevering. Zodra het aan het vertaalbureau kenbaar is dat tijdige levering niet mogelijk is wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gebracht.   

5.2 Indien geen tijdschema is overeengekomen, wordt de opdracht uitgevoerd tegen het tarief dat redelijk wordt geacht ten aanzien van de omvang van de opdracht. 

5.3 Voor producten waarbij de dienstverlening binnen een bepaald tijdsinterval moet worden geleverd, bijv. binnen 30 minuten, dan wordt het tijdsinterval alleen geteld vanaf het moment dat het vertaalbureau het document in het juiste en definitieve formaat heeft ontvangen. 

5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door het vertaalbureau is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door het vertaalbureau mogelijk te maken.

5.5 Indien het vertaalbureau vertraging oploopt bij de levering aan de opdrachtgever krijgt het vertaalbureau de gelegenheid de levering binnen een redelijk, nader tussen opdrachtgever en het vertaalbureau over een te komen tijdsbestek, alsnog te verrichten zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de opdracht te annuleren.

5.6 Bij toerekenbare overschrijding door het vertaalbureau van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Het vertaalbureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

5.7 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

5.8 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met het vertaalbureau verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 - Vergoeding en betaling

6.1 De vergoeding is in beginsel gebaseerd op een bij het vertaalbureau geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Tevens kan het vertaalbureau de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht  aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.

6.2 De prijs die het vertaalbureau voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

6.3 Het vertaalbureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke dan wel ongebruikelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die het vertaalbureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het vertaalbureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.4 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.5 Facturen moeten binnen veertien dagen gerekend vanaf de factuurdatum aan het vertaalbureau worden betaald zonder enige korting, verrekening of opschorting. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente is verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige betaling.

Artikel 7 - Reclames

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan het vertaalbureau kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. De klacht moet gedetailleerd worden gespecificeerd. Indien de opdrachtgever binnen de vastgestelde termijn geen klacht heeft ingediend zal de levering worden beschouwd als zijnde geaccepteerd door de opdrachtgever.  

7.2 Indien het vertaalbureau een klacht gegrond acht, zal het vertaalbureau zich inspannen voor zover mogelijk aan de klacht tegemoet te komen en de geleverde dienstverlening wijzigen.

7.3 Wijziging van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat het vertaalbureau erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd. 

7.4 Het indienen van een klacht zal de opdrachtgever onder geen enkele omstandigheid vrijstellen van zijn verplichting tot betaling.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Het vertaalbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies, gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van materiaal bij de opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van het geleverde of dienstverleningen van het vertaalbureau.

8.2 Het vertaalbureau aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor fouten onjuistheden en dubbelzinnigheden in de brontekst zoals die is aangeleverd door de opdrachtgever.

8.3 Het vertaalbureau is niet verantwoordelijk voor enige schade toegebracht aan de opdrachtgever in welke vorm dan ook, als een direct of indirect gevolg van het feit dat het vertaalbureau wordt gehinderd of vertraagd in het nakomen van haar verplichtingen door omstandigheden die door het vertaalbureau niet zijn te wijzigen of te beïnvloeden.

8.4 De opdrachtgever draagt alle risico’s die verband houden met het gebruik van de door het vertaalbureau vertaalde of bewerkte tekst,  waaronder risico’s die betrekking hebben op letselschade en financiële schade.

8.5 De opdrachtgever wordt verwacht de juistheid van de inhoud van de door het vertaalbureau geleverde vertaalde of bewerkte tekst te controleren, vooral wanneer deze van doorslaggevend belang kan zijn voor het gebruik door de opdrachtgever, zoals cijfers, financiële of medische informatie.

8.6 Indien de levering van het vertaalbureau rechten van derden schendt , heeft het vertaalbureau het recht (i) aan de opdrachtgever te vragen de levering te gebruiken zoals verstrekt, (ii) de schending te beëindigen door de levering naar keuze te wijzigen of te vervangen, of (iii) de overeenkomst te beëindigen tegen terugbetaling van de ontvangen vergoeding.

8.7 Indien de opdrachtgever op de hoogte wordt gebracht van en/of een rechtsvordering wegens inbreuk op de rechten van derden tegen haar wordt ingesteld, is de opdrachtgever verplicht dit schriftelijk aan het vertaalbureau te melden.

8.8 De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau voor elke vordering tot schadevergoeding van derden die het directe dan wel indirecte gevolg is van de uitvoering van een opdracht door het vertaalbureau voor de opdrachtgever.

8.9 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van het vertaalbureau beperkt tot het factuurbedrag dat de opdrachtgever aan het vertaalbureau is verschuldigd en moet een aansprakelijkheidsstelling schriftelijk binnen drie (3) maanden na de datum van  levering worden ingediend bij het vertaalbureau.

Artikel 9 - Ontbinding en overmacht

9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Het vertaalbureau kan dan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen zonder rechterlijke tussenkomst.

9.2 Indien het vertaalbureau door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden van overmacht gelden in ieder geval - doch niet uitsluitend - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen.

9.3 Indien het vertaalbureau ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 - Auteursrecht

10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door het vertaalbureau vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens het vertaalbureau met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen. 

10.2 Bij het maken van vertalingen kan als hulpmiddel gebruik worden gemaakt van zogenaamde vertaalgeheugens. Het vertaalbureau garandeert dat bij opslag in en hergebruik uit het vertaalgeheugen van delen van de brontekst geen vertrouwelijke informatie zal worden gereproduceerd. Voor zover er rechten, zoals auteursrechten en of databankrechten, voortvloeien uit het gebruik van het vertaalgeheugen, behoren deze toe aan het vertaalbureau dan wel aan derden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het vertaalbureau is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Privacy bepaling

12.1 Het vertaalbureau werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft. Voordat de opdrachtgever een vertaalopdracht verstrekt verwerkt het vertaalbureau alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitbrengen van een offerte.

12.2 Het privacy statement  is terug te vinden op de website van het

vertaalbureau vermeld (www.translations.nl)

Artikel 13 – Deponering en geldigheid

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32033785.

13.2 Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

13.3 Het vertaalbureau is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden niet eerder in werking nadat de opdrachtgever hiervan via digitale dan wel schriftelijke weg in kennis is gesteld.    

13.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal altijd kosteloos digitaal of schriftelijk aan verzoeker worden toegezonden en is ook terug te vinden op de website van het vertaalbureau (www.translations.nl).

Download hier de pdf van onze algemene voorwaarden: